I. BAN GIÁM ĐỐC: 01 Phó Giám đốc phụ trách

  Bà: Phạm Thị Tuyết Mai 

  Ngày/tháng/năm sinh: 14/5/1969 

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

   Điện thoại: 0215.3737 423; DĐ: 0988.398.423      

   Email: maiphsdb@gmail.com

II. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

1. Trưởng Phòng:

   Bà: Phạm Thị Phương Thúy

   Ngày/tháng/năm sinh: 01/11/1986

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

   Điện thoại: 0215. 3737 229; DĐ: 0914.894.086

   Email: phuongthuy.phs@gmail.com

2. Phó phòng

   Bà: Nguyễn Thị Thúy Hiển

   Ngày/tháng/năm sinh: 12/8/1985

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

    Điện thoại: 0215. 3735 355; DĐ: 0975.660.208

    Email: phsdienbien@gmail.com

 III. PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Trưởng phòng

     Bà: Hồ Thị Thu Hiền

     Ngày/tháng/năm sinh: 10/10/1985

     Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư Phạm

     Điện thoại: 0215. 3825681; DĐ: 0948.210.255

     Email: hienphsdb@gmail.com

2. Phó phòng

      Bà: Trịnh Thị Quỳnh

     Ngày/tháng/năm sinh: 26/09/1986

    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

     Điện thoại: 01228.411.335

     Email: trinhquynhphs@gmail.com          


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 35.391
Online: 237