91.000

Nhà Xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Đơn vị phát hành: http://ttphsdienbien.svhttdldienbien.gov.vn/

Giá bìa: 91.000đ

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 8/2017

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 60.155
Online: 68