105.000

Nhà Xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia

Đon vị phát hành: http://ttphsdienbien.svhttdldienbien.gov.vn/

Tác giả: Nhiều tác giả

Giá bìa: 105.000đ

Ngày phát hành: 8/2017

Cuốn sách gồm Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29-6-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30-9-2013; Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 17-3-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02-10-2013…

Mời bạn đón đọc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 60.145
Online: 35