Theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Văn hoá tổng hợp thành đơn sị sự nghiệp có thu Trung tâm Phát hành sách.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: 

Trung tâm Phát hành sách tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, chịu sự quản lý hướng dẫn về Nghiệp vụ phát hành của Cục Xuất bản.

Là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng tỉnh Điện Biên, có trụ sở riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ từ tỉnh và ngành giao hàng năm và thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên thực hiện những nhiệm vụ khác khi cần thiết.

2. Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trong việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp phát hành sách trước mắt cũng như lâu dài. Hướng dẫn phổ biến, nghiệp vụ phát hành sách đến toàn hệ thống phát hành sách của đơn vị, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành và tỉnh giao cho.

Tổ chức hoạt động mạng lưới phát hành sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước thông qua việc phát hành xuất bản phẩm góp phần nâng cao trình độ dân trí, nhu cầu hưởng thụ sản phẩm văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành về phát hành sách. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm mục tiêu hoạt động của đơn vị, phục vụ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ, hội, tết cổ truyền, tổ chức tốt các quầy sách sách phục vụ lưu động trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chủ đạo phát hành các loại xuất bản phẩm lành mạnh, đẩy lùi loại xuất bản phẩm độc hại, góp phần giữ vững an ninh chính trị xã hội.

Bảo đảm phát hành xuất bản phẩm bình quân 0,2 bản/người dân/năm.

Quản lý tốt vốn tài sản Nhà nước được giao, tổ chức phục vụ, hoạt động dịch vụ công, đảm bảo hoàn thành nguồn thu Nhà nước giao hàng năm.

Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên.

Quản lý tổ chức, cán bộ viên chức và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của Pháp luật.

II. NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực soạn thảo, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, các loại hồ sơ, tài liệu, các văn bản qui phạm pháp luật của đơn vị, quản lý tài sản cơ quan, lập kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm của đơn vị. Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp, các cuộc tiếp đón khách của lãnh đạo, công tác vệ sinh của cơ quan, nghiên cứu hướng dẫn việc thực hiện qui chế văn hóa công sở, qui tắc giao tiếp, ứng xử trong đơn vị.

2. Phòng Nghiệp vụ

Thực hiện quản lý Nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm của đơn vị, tổng hợp số liệu nhập, xuất hàng hóa theo định kỳ, theo dõi, đôn đốc, xử lý công nợ khách hàng. Tham mưu việc xây dựng Kế hoạch hoạt động Nghiệp vụ phát hành theo định kỳ để bổ sung vào khung Kế hoạch năm của đơn vị. Tham mưu cho Lãnh đạo về chiến lược phát triển sự nghiệp phát hành xuất bản phẩm của đơn vị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 60.165
Online: 58